Statstjänstemannaförbund uppmanar turkiska regeringen att ändra kurs

Nyhet
Nedanstående uttalande antogs idag av EPSU, som står för European Federation of Public Service Unions. Uttalandet antogs efter förslag från NEA (National European Administration), som i sin tur är en facklig sammanslutning för statsanställda i Europa.

I efterdyningarna av den misslyckade kuppen i Turkiet den 15 juli fördömdes både kuppförsöket mot turkiska regeringen och regeringens oproportionerliga reaktion efteråt av EPSU, dess internationella systerfederation PSI och hela arbetarrörelsen.

De fackliga organisationerna uttryckte tydligt att personer som var inblandade i kuppförsöket, varav de flesta nu häktats, måste ställas inför rätta i enlighet med lagen och de normer som gäller enligt Europarådet, som Turkiet tillhör. Såsom kandidatland till EU måste Turkiet åtlyda den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, inklusive förbudet mot dödstraffet.

EPSU:s fasta kommitté NEA, som företräder miljontals arbetstagare och statstjänstemän i Europa,inklusive Turkiet, är synnerligen bekymrad över utrensningen inom offentlig förvaltning som pågått sedan undantagstillståndet infördes.

Kommittén fördömer de s.k. förebyggande uppsägningarna av över 43 000 offentliga tjänstemän, som påstås haft en koppling till prästen Fethullah Gülen, som enligt turkiska regeringen skulle vara kuppens främste anstiftare. Samtidigt som det inte föreligger något domstolsbeslut om att dessa arbetstagare medverkat i kuppen har de på livstid förbjudits att arbeta i offentliga sektorn, deras pass har konfiskerats och de har ingen rätt till upprättelse. Dessa uppsägningar ska läggas till de 80 000 lärare, akademiker, soldater, domare, och läkare, som suspenderats från sitt arbete.

NEA kommittén står helt solidarisk med våra bröder och systrar i statstjänsten som suspenderats, avskedats eller anhållits, samt:

  • Uppmanar turkiska regeringen att upphöra dessa godtyckliga avskedanden av statstjänstemän och andra anställda. De som suspenderats eller avskedats bör ha tillgång till fackliga funktionärer och domstol för att få sina intressen företrädda. Om det inte finns bevis att de medverkat i kuppförsöket ska de omedelbart återinträda i statstjänsten.
  • Kräver rättvisa, opartiska rättegångar för de fängslade, i enlighet med rättsstatsprincipen och Europarådets normer.
  • Uppmanar Turkiets regering att hålla sig till sina internationella och europeiska skyldigheter beträffande grundläggande fackliga rättigheter och föreningsfrihet, yttrandefrihet och pressfrihet. Människor ska inte kriminaliseras på grund av sina uppfattningar eller sitt politiska engagemang.
  • Ber EPSU:s sekretariat fortsätta att i nära samverkan med EFS och PSI uttrycka våra farhågor till EU:s institutioner, Europarådet, ILO och turkiska regeringen.
  • Stöder den pågående satsningen av EPSU:s sekretariat, i samarbete med turkiska medlemsförbund, att utforska möjligheten att skicka en delegation till Turkiet för att granska de avskedade statstjänstemännens och andra anställdas situation och vad för konkret stöd och solidaritet som kan erbjudas.
  • Anser att Europeiska kommissionen måste, i ljuset av dessa odemokratiska strömningar som tillfogar nya bekymmer om flyktingars läge, ompröva huruvida Turkiet ska stå på EU:s lista över säkra asylursprungsländer, samtidigt som EU:s medlemsstater måste påskynda flyktingars vidarebosättning och öppna lagliga, säkra asylkanaler, helst under ett utökat gemensamt asylsystem, inklusive från Turkiet..

 

Karin Brunzell

Karin Brunzell

Internationell sekreterare
070-554 48 65
Nyhet
EPSU och PSI kritiserar EU-förslag

EPSU och PSI kritiserar EU-förslag

Det europeiska och globala facket för offentliga tjänster, EPSU och PSI, kritiserar idag i ett gemensamt uttalande EU och Turkiets förslag till lösning för hur flyktingströmmen från Syrien ska hanteras.