Postutredningen överger landsbygden!

Press
Alla i Sverige måste ha tillgång till en bra och välfungerande postservice oavsett var i landet man bor. Därför säger Fackförbundet ST nej till de förslag om försämringar i postservicen som den statliga postutredningen har föreslagit. Även om mängden brev har minskat under senare år kan e-post och digitala tjänster inte fullt ut ersätta den service som posten ger.

- Det sker stora och snabba förändringar på postmarknaden och det behövs åtgärder för att möta framtiden. Tyvärr har postutredningen valt att inte lyssna till de tydliga behov och önskemål som framförts om fortsatt övernattbefordran och postutdelning fem dagar i veckan. Istället har utredningen presenterat förslag som kommer leda till tydliga försämringar av postservicen på landsbygden och att Sverige delas i två delar där den södra delen kommer få betydligt bättre service än den norra, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

I det remissyttrande som Fackförbundet ST lämnat in idag kritiserar ST utredningens förslag till det som framställs som ”förtydligande av samhällsuppdraget”. ST menar att förändringarna inte skapar mer tydlighet eftersom utredningen inte ens lyckats klargöra vilka kriterier som ska ligga till grund för att göra undantag från regeln om femdagarsutdelning. ST anser att det inte kan överlåtas till en myndighet att bestämma utifrån vilka grunder det ska göras undantag som försämrar postservicen för boende och företag på landsbygden, istället bör riksdagen genom lagstiftning fatta ett tydligt beslut om vad som ska gälla.

- Postutredningens förslag hotar femdagarsutdelningen, framförallt för de som har lantbrevbäring i norra Sverige. Om förslagen genomförs kommer de innebära försämrade möjligheter att bo och verka på landsbygden, men de kommer också innebära att våra medlemmars arbetsmiljö försämras. Den fortsatta prisreglering som utredningen föreslagit gör att Postnord inte kommer få ta betalt vad det kostar att bära ansvaret för samhällets postservice.  Det gör att allt färre medarbetare ska ansvara för att bära ut post till allt större områden, säger Kristofer Björklund, ordförande för ST inom Postnord.

Debatt
ST inom Postnord kräver: Utveckla verksamheten

ST inom Postnord kräver: Utveckla verksamheten

Knyt inte upp verksamheten kring produkter vars marknad minskar - utveckla istället, kräver ST inom Postnord.
Debatt
”Nej till sämre service när det gäller post”

”Nej till sämre service när det gäller post”

Ge Postnord bättre möjligheter att sätta priser så att de klarar uppdraget att dela ut post i tid och i hela landet. Regeringens utredare är på fel väg när hon föreslår långsammare postgång, skriver företrädare för Fackförbundet ST i en replik.