”Outsourcing skadar tilliten till staten”

Debatt
I en debattartikel i SvD skriver Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, bland annat, att uppmärksamheten kring SCB pekar på ett stort feltänk i hur våra offentliga institutioner ska skötas för att tjäna sitt syfte på bästa sätt.

Det är fler än finansministern och andra beslutsfattare som har anledning att känna oro över Statistiska centralbyråns misslyckade faktainsamling. Fallet med SCB:s arbetslöshetsstatistik pekar – återigen, dessvärre – på ett stort feltänk i hur våra offentliga institutioner ska skötas för att tjäna sitt syfte på bästa sätt. Det värsta som kan hända den offentliga sektorn är inte att den uppfattas som ineffektiv och slösaktig, det är värre om inte medborgarna litar på den överhuvudtaget.

Att den nationella arbetslöshetsstatistiken blir rätt är viktigt, inte bara för de ekonomiska och politiska beslut som den ligger till grund för utan också för tilliten och demokratin i vårt samhälle. Tilltron till inte bara SCB utan till hela det offentliga Sverige står på spel.

Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster för enorma summor – över 600 miljarder kronor vilket motsvarar ungefär en tredjedel av hela den offentliga sektorns utgifter. Varje år genomförs dessutom fler upphandlingar och mer offentlig verksamhet läggs för varje år ut på privata utförare.

Samtidigt får vi fler och fler exempel på upphandlingar som inte fungerar som de ska. Där kvaliteten försämras på ett sådant sätt att det drabbar medborgarna och skadar deras förtroende för samhällets grundläggande institutioner. Åsidosatt säkerhetsklassning i fallet Transportstyrelsen, inställda operationer efter bristande leveranser hos Apotekstjänst och nu allvarliga brister i den nationella arbetslöshetsstatistiken hos SCB.

Det årliga sparkrav som åligger myndigheterna genom systemet med den så kallade pris- och löneomräkningen (PLO) tvingar statliga myndigheter att minska på bland annat personalkostnader. Takten på besparingarna bestäms av den privata tjänstesektorns effektivisering. Men statliga myndigheter har inte samma möjligheter som det privata näringslivet att syssla med outsourcing. Vi har tillsammans genom demokratiska beslut kommit fram till att vissa verksamheter är så viktiga eller har en sådan natur att de bör skötas av staten. En konsekvens av det är att vi inte kan behandla dem som vilken annan tjänsteproduktion som helst med samma krav på effektiviseringar.

Därför kan man ifrågasätta riktigheten i att överhuvudtaget upphandla något som för SCB bör vara kärnverksamhet. Det är ST:s uppfattning att myndigheternas kärnverksamhet ska utföras av fast anställd personal. Varför är det så viktigt? Jo, för då vet vi att det offentliga uppdraget utförs av medarbetare som utöver sin profession också har kunskaper om de särskilda förutsättningar som gäller i staten och som förstår det samhällsuppdrag det innebär. I outsourcingens tidevarv är det en förståelse som vi menar riskerar att hamna i skymundan av kravet på kostnadsbesparingar.

Fackförbundet ST vill därför att:

  • Sparkraven på myndigheterna minskar. Tillsätt en statlig utredning som ser över dagens pris- och löneomräkningsmodell för att minska det årliga effektiviseringstrycket på myndigheterna. Dagens press att minska kostnader leder till felaktiga upphandlingar.
  • Myndigheterna förändrar sitt agerande kring upphandlingar. Det finns utrymme inom lagen att låta kvalitet gå före lägsta pris. Myndighetsledningar behöver ta ansvar för att upphandlingsunderlag formuleras på ett sätt som gör det möjligt. Ta hjälp av Upphandlingsmyndigheten i detta arbete.

Vi vill också se en vidare diskussion kring vilken verksamhet som lämpar sig för outsourcing. Kärnverksamhet bör alltid utföras av statstjänstemän.

Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST

Till Svenska Dagbladet