Offentliganställdas fackförbund i Europa stämmer EU-kommissionen i domstol

Press
EPSU, offentliganställdas fackförbund i Europa, beslutade idag att stämma EU-kommissionen i domstol. Stämningen kommer senast att ske tisdagen den 15 maj. Orsaken är att EU-kommissionen har underlåtit att gå vidare med ett förslag till direktiv utifrån det avtal om information och konsultation som tidigare har tecknats mellan parterna. Detta har tidigare varit norm.

- Vi anser att kommissionen har överträtt sina befogenheter, säger Britta Lejon ordförande för Fackförbundet ST och en av dem som lett förhandlingarna på europanivå.

- Frågan är principiellt viktig för parternas möjligheter att påverka. Därför är det oerhört betydelsefullt att vi har fått en stor enighet och ett starkt stöd för beslutet att stämma kommissionen. I annat fall hade vi blivit tvungna att acceptera att kommissionen kan behandla parternas överenskommelser som den vill och efter eget godtycke. Då hade vi tappat allt inflytande på EU-nivå, fortsätter Britta Lejon.

Fakta:

  • I december 2015 tecknade de fackliga organisationerna EPSU och CESI ett avtal med EUPAE som företrädde statliga arbetsgivare som inkluderade minimiregler på EU-nivå om information och konsultation för anställda inom statlig sektor vid större omstruktureringar. Avtalet ger nästan 10 miljoner statligt anställda inom EU rätt till information och konsultation vid stora omstruktureringar.
  • EU-kommissionen måste enligt Lissabonfördraget samråda med fack och arbetsgivare innan den lägger fram socialpolitiska förslag. Arbetsmarknadens parter kan då välja att själva förhandla fram en överenskommelse och därmed stoppa kommissionens initiativ. 
  • Tecknar parterna ett avtal inom en viss tid kan de gemensamt begära att kommissionen föreslår att medlemsländerna i rådet antar ett beslut om genomförande i enlighet med artikel 155 i fördraget. Därmed skulle avtalet bli EU-lag.

 

Karin Brunzell

Karin Brunzell

Internationell sekreterare
070-554 48 65
Press

Överenskommelse om europeisk MBL för statliga arbetsplatser

Idag har vi inom den Sociala dialogen fattat beslut ett bindande avtal om en Europeisk MBL tillsammans med arbetsgivarsidan. Förhandlingarna har pågått i ett års tid. Britta Lejon har lett förhandlingarna för de statliga arbetstagarna i Europa.