Moderna beredskapsjobb införs på statliga myndigheter 2017

Nyhet
Under 2017 inför regeringen ”Moderna beredskapsjobb” på de statliga myndigheterna. Beredskapsjobben riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden – nyanlända eller personer som varit arbetslösa i mer än tre år och som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Arbetsuppgifterna består av sådant som behöver bli gjort men som inte görs av idag. Under 2017 ligger volymen på 500 jobb med en uppväxling mot 5 000 jobb år 2020.

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en modell för beredskapsjobben och att matcha personer som är lämpliga mot de krav som myndigheterna ställer upp, krav som  kan varierna mellan myndigheterna. Inriktning och vilka insatser som ska göras på respektive myndighet skrivs in i regleringsbreven för 2017 som nu är på väg ut till alla myndigheter.  

Regelverk och ersättning ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen ”Extratjänster” inom offentlig verksamhet.

Läs mer i faktabladet längst ned på sidan.

Vad är en extratjänst?

En extratjänst innebär att du arbetar hos en arbetsgivare inom offentlig verksamhet. Du blir en extra resurs.

Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden. För uppföljningen svarar Statskontoret genom att regeringen ger Statskontoret i uppdrag att samla in och sammanställa underlag om i vilken utsträckning som myndigheterna bidragit till satsningen på moderna beredskapsjobb.

Mer information hittar du på ST Bloggen 

Press

Satsa mer på beredskapsjobben

Idag presenterar regeringen budgeten för 2017 och framåt. Ett mål för regeringen är att nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 och budgeten rymmer därför flera satsningar på minskad arbetslöshet och ökad sysselsättning.