Lag om årliga lönekartläggningar

Nyhet
Från och med 1/1 2017 gäller en ny Diskrimineringslag. Den innebär en del ändringar i lagstiftningen framförallt i arbetet för att motverka diskriminering, bland annat genom införandet av årliga lönekartläggningar. Lagen ska också verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Det viktigaste nyheterna i den nya lagen handlar om

 • Lönekartläggning ska göras årligen 
 • Aktiva åtgärder ska omfatta alla diskrimineringsgrunder
 • Arbetet ska bedrivas efter ett övergripande ramverk
 • Nuvarande krav på planer ersätts med krav på skriftlig dokumentation
 • Arbetsgivare med minst 10 anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggning

Vilka berörs av de ändrade reglerna?

 • Arbetsgivare
 • Utbildningsanordnare
 • Indirekt berörs även exempelvis
 • Fackliga organisationer och arbetstagare
 • Studenter, elever och barn

Alla sju  diskrimineringsgrunder omfattas av ändringarna. Dessa är: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Så ska lagen förebygga diskriminering 

I den nya lagen ska det bedrivas ett systematiskt arbete med att förebygga diskriminering och att främja aktiva åtgärder genom att: 

 • Undersöka om det finns risk för diskriminering eller repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten
 • Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder
 • Vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas
 • Följa upp och utvärdera arbetet i ovanstående punkter.

Detta arbete ska genomföras fortlöpande att arbetsgivaren.   Åtgärderna ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt.

Det systematiska arbetet med aktiva åtgärder ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Inför beslut om åtgärder som innebär viktigare förändringar av verksamheten eller särskilt angår arbets-eller anställningsförhållanden för arbetstagare gäller förhandlingsskyldigheten enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Arbetsgivarens systematiska arbete med aktiva åtgärder ska omfatta verksamhetens: 

 • Arbetsförhållanden, så som den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, arbetsfördelning och organisering av arbetet
 • Bestämmelser och praxis ifråga om löner och andra anställningsvillkor
 • Rekrytering och befordran
 • Utbildning och övrig kompetensutveckling samt
 • Möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap
 • Dessutom ska arbetsgivaren ha riktlinjer    och rutiner i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och sådana repressalier som bland annat är kopplade till att någon har anmäld eller medverkat i en utredning som rör någon av lagens skyddsområden (diskrimineringsgrunder).

Lönekartläggning varje år

I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera

 • Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och
 • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

En arbetsgivare som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte 25 eller fler arbetstagare ska varje år skriftligen dokumentera det systematiska arbetet med aktiva åtgärder. (se 3 kap. 14 § för en lista på vad dokumentationen ska innehålla).

Inom ramen för partsrådets arbete inom det statliga avtalsområdet har parterna tagit fram BESTA-vägen som är ett stöd och en metod för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män. Metoden bygger på att arbetet när detta görs integreras i den lokala lönebildningsprocessen. Parterna på central nivå på det statliga avtalsområdet är överens om att BESTA-vägen är ett bra sätt att identifiera och undvika osakliga löneskillnader. 

Inom ramen för avtalsområdet för bolagen (Spårtrafik, Kommunikation, Järnvägsinfrastruktur, Arbetsgivaralliansen m fl) finns inget sådant gemensamt partsarbete. Fackförbundet ST rekommenderar istället DO’s analys och metodstöd Lönelots. För mer information se www.do.se.