Insamling av handlingar för verksamhetsåret 2019

Nyhet
Nu är det dags att skicka in handlingar för er avdelning för verksamhetsåret 2019.

Varje år samlar förbundet in alla avdelningars verksamhetsberättelser, bokslut, revisionsberättelser, protokoll från årsmöten/avdelningsråd och ombudsmöten, verksamhetsplaner och stadgar i ett arkiv. Syftet är att ge kansliet en helhetsbild över arbetet i avdelningarna och på så sätt förbättra kansliets stöd till avdelningarna samt säkerställa hanteringen av kansliets medel och verksamhet.

Vi uppmanar därför dig att skicka in din avdelnings handlingar enligt förteckningen nedan.

Förteckning över handlingar som ska skickas till kansliet i Stockholm varje år:

•    Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse skickas in senast 15 april varje år. I bokslutet ska intäkter från avdelningsanslag och avdelningens lokalt beslutade avgifter redovisas var för sig
•    Protokoll från årsmöte/avdelningsråd och ombudsmöte och övvriga dokument skickas in så snart som möjligt
•    Verksamhetsplan
•    Nyantagna stadgar annat än förbundets normalstadgar.

Handlingarna skickas till avdelningsarkiv@st.org

(avdelningar utan egen ekonomi behöver inte skicka in bokslut)

Revisionsberättelser och årsmötesprotokoll/protokoll från ombudsmöte och avdelningsråd ska alltid vara påskrivna av behöriga personer. Bokslut, protokoll, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse behöver skickas in så att din avdelning får avdelningsanslag i enlighet med beslut. Observera att anslag inte betalas ut om handlingarna från den första punkten saknas.

Vi ber dig även att kontrollera att alla nyvalda eller omvalda på förtroendeposter har lagts in och uppdaterats i förbundets register för förtroendevalda. Varje avdelnings registeransvarig har tillgång till registret genom att logga in på st.org.

Vänligen kontakta ekonomi@st.org om du har frågor angående bokslut, anslag eller revisionsberättelse. Övriga frågor skickas till avdelningsarkiv@st.org