Grupper får inte ställas mot varandra

Debatt
Många myndigheter behöver få tillskott för att klara sina verksamheter med det stora antalet flyktingar som kommit. Stora besparingar är inte möjliga just nu. Vi bör kämpa för ett samhälle som håller ihop, skriver Britta Lejon, Fackförbundet ST i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

I artikeln presenterar Britta Lejon STs förslag till för att utveckla mottagandet och förbättra integrationen. Ett av förslagen är att inrätta lokala kontaktcenter där ­polisen, migrationsverket, kommuner, det ideella Sverige och Länsstyrelsen som ett naturligt nav, samverkar för att nyanlända snabbare kan registreras och få stöd.

Ett annat förslag är att satsa på praktikplatser för nyanlända med kvalificerad utbildning i staten. Genom praktikplatser varvat med påbyggnadsutbildning och studier i avancerad svenska kan vi öka utländska akademikers anställningsbarhet och synliggöra deras kompetens för den statliga arbetsgivaren.

Läs artikeln på SvD

eller här nedan

Grupper får inte ställas mot varandra” 

Den här hösten har det blivit väldigt tydligt hur mycket Sverige påverkas av omvärlden. Krig gör att människor flyr för sina liv och vi har ett säkert land att erbjuda. Mottagandet av många asylsökande och nyanlända ställer ökade krav på vårt samhälle.


Det krävs både strategier på central nivå och praktiska krafttag ute i verksamheterna för att det här ska fungera på ett värdigt, rättssäkert och humant sätt. Regeringen behöver ta ett helhetsgrepp så att samtliga inblandade parter; stat, kommun och den ideella sektorn styr åt samma håll. Fackförbundet ST förslår att regeringen snarast inrättar en operativ kriskommitté som får till uppgift att samordna det övergripande ansvaret för de statliga insatserna.


Det ökade mottagandet ställer givetvis ökade krav på vår ekonomi. Enbart nästa år behöver Migrationsverket få 29 miljarder kronor extra för att klara sina åtaganden. Migrationsverket är inte den enda statliga myndighet som är under press utan det är bland annat Polisen, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap också. Ärendemängden hos berörda myndigheter måste minska, det behövs fler tolkar och mer personal.

Finansministern har gjort klart att de stigande utgifterna för migrationen under 2016 ska täckas genom besparingar och ökad upplåning. Men ­regeringen har hamnat i en svår penningknipa.

Många myndigheter har redan en hög arbetsbelastning och tufft att klara alla åtaganden. Fackförbundet ST vill vara tydliga med att det inte är möjligt att ta resurser genom stora besparingar eller omfördelningar mellan myndigheter. Tvärtom kommer många myndigheter behöva få tillskott för att klara sina verksamheter. Vi måste kämpa för ett samhälle som håller ihop. Om vi som bor i ett rikt land börjar ställa asylmottagandet mot välfärden så kommer vi att få problem med tilliten som håller samman ­Sverige.

Istället måste vi våga satsa på att välkomna de som kommer till vårt land och få dem att delta i vårt samhälle och bidra till det. Därför måste också de statliga verksamheterna utvecklas och mottagandet förbättras. Rättssäkerheten måste upprätthållas.

Vi har flera förslag för att utveckla mottagandet och förbättra integrationen:

  • Det behöver inrättas lokala kontaktcenter där ­polisen, migrationsverket, kommuner, det ideella Sverige och Länsstyrelsen som ett naturligt nav, samverkar för att nyanlända snabbare kan registreras och få stöd.
  • Inför beredskapsjobb som kombineras med SFI-studier. Det är centralt att människor snabbt kommer ut i jobb med egen försörjning och inte riskerar att hamna i passivitet och bidragsberoende. ST ­föreslår därför en stor satsning på beredskapsjobb som kombineras med studier i svenska.
  • Satsa på praktikplatser för nyanlända med kvalificerad utbildning i staten. Genom praktikplatser varvat med påbyggnadsutbildning och studier i avancerad svenska kan vi öka utländska akademikers anställningsbarhet och synliggöra deras kompetens för den statliga arbetsgivaren.'
  • Inrätta snabbspår även på statliga myndigheter så att asylsökande snabbt får kontakt med ett arbete och kan utveckla sitt språk.

En större mobilisering kommer att krävas även på lång sikt för att människor som nu kommer till Sverige ska få ett värdigt mottagande och en plats i samhället. Det krävs massiva utbildningsinsatser, stora psykiatriinsatser och andra åtgärder som kan underlätta för de nyanlända flyktingarna att komma ut i arbete.

Vi ska hålla ihop samhället genom att våga satsa på välfärden och ge de nyanlända rätt verktyg för att komma i arbete och egen försörjning.

Britta Lejon
ordförande i Fackförbundet ST
 

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444