Förbättrad forskningspolitik efter Macchiariniskandalen

Press
I samband med granskningen av Macchiarini har utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson även dragit forskningspolitiska slutsatser. Hon betonar att forskningen måste ha ett långsiktigt perspektiv och att lärosätenas basanslag måste förstärkas. 

- Fackförbundet ST välkomnar beskedet om höjda basanslag till universitet och högskolor. Vi har länge drivit det och vi menar att det ger möjlighet att främja en framgångsrik institutionell forskningsmiljö istället för att satsa på rekrytering av enskilda stjärnforskare, säger Annika Aronsson, ordförande för ST inom universitets- och högskoleområdet.   

Ökade basanslag till lärosätena ger också möjlighet att skapa gynnsamma institutionella villkor för nya generationer av forskare istället för att dessa ska vara beroende av kortsiktigheten i den externa anslagsfinansieringen. Utbildningsministern kommer under hösten att lägga fram en forskningspolitisk proposition. 

- Vi ser det som angeläget att Högskoleförordningen förändras vid tillsättningar av tjänster så att bestämmelser om personalens inflytande och extern sakkunnigbedömning återinförs. Vi tror att det kommer att motverka rådande styrningsstruktur enligt new public management och öka kvaliteten i lärosätenas beslutsfattande, kommenterar Annika Aronsson. 

Sten Heckschers granskning av Macchiariniskandalen har riktat uppmärksamhet mot den forskningspolitik som premierar ära och berömmelse genom stora satsningar och så kallade excellensprojekt. Där vetenskaplig framgång mäts kvantitativt genom antal publiceringar och citeringar under så kort tid som möjligt snarare än kvaliteten i forskningen. Samtidigt har det kollegiala inflytandet minskat och rektorsmakten ökat så att det idag inte krävs extern sakkunnigbedömning vid tillsättning av professorer och andra lärartjänster.

Press

ST om Forskarkarriärutredningen: Öka basanslaget till universitet och högskolor

Fackförbundet ST ser positivt på de förslag som förs fram i Forskarkarriärutredningen. Vi välkomnar bland annat att utredningen föreslår att utbildningsbidragen avskaffas och att stipendiefinansiering av doktorander fasas ut, även om vi förordar en snabbare avveckling av stipendiefinansiering och att doktorandtjänst blir regel från dag ett istället för efter ett år.