Fel att flytta ut statliga jobb från Stockholm

Debatt
I dagens Svenska Dagbladet skriver Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, bland annat, att regeringen bör nyanställa runt om i landet istället för att flytta ut myndigheter från Stockholm. Behoven finns och hon nämner, bland andra, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Polisen, Försvarsmakten och järnvägarnas underhåll.

Till artikeln i Svenska Dagbladet

eller så kan du läsa den i sin helhet här nedan:

"Vi i Fackförbundet ST, som har medlemmar inom statliga myndigheter och bolag, tycker att det är viktigt att det finns statliga verksamheter i hela landet. När verksamheter finns på plats lokalt så upprätthålls medborgarnas tillit och förtroende för staten. Det bidrar till att hela Sverige håller ihop.

Civilminister Ardalan Shekarabi har deklarerat att regeringen vill utlokalisera jobb från Stockholm till andra delar av landet. Skälen är ungefär desamma som ovan. Även den parlamentariska landsbygdskommittén, som har i uppdrag att föreslå en sammanhållen politik för en långsiktigt hållbar utveckling för Sveriges landsbygder, har föreslagit att 10 000 statliga jobb ska flyttas från storstäderna till landsbygden. Denna stora förflyttning av verksamheter tror kommittén ska vara möjlig utan att skjuta till mer pengar. Detta går emot all tidigare erfarenhet av myndighetsflyttar som visar att det finns kostnader inte bara för själva flytten utan även för nyrekryteringar, omställningsinsatser och produktionsbortfall.

Under senare år har staten centraliserats och flest statliga jobb finns nu i Stockholm, Göteborg och Uppsala. ST anser att regeringen i första hand ska förlägga nya myndigheter på orter där det är låg statlig närvaro och återupprusta den statliga servicen på landsbygden. Tvärt emot detta har Migrationsverket i regleringsbrevet för 2017 fått i uppdrag att analysera och redovisa vilka effektiviseringsvinster som kan uppnås genom att koncentrera delar av verksamheten till färre orter. Nyligen meddelades också att den nya jämställdhetsmyndigheten ska förläggas till Göteborg.

Det är märkligt att regeringen inte tar tillfället i akt att placera en ny myndighet på ett annat ställe och att man fortsätter att driva på för koncentration av myndigheters verksamhet till färre orter om man samtidigt vill stå för att det är viktigt att staten finns i hela landet.

Det ska finnas statliga verksamheter i hela landet för att människor behöver få stöd och service. På många arbetsplatser där våra medlemmar finns så är det en ansträngd arbetssituation och arbetsbelastningen är hög. Upplevelsen från medborgarna är att de inte får hjälp i rimlig tid eller att de inte får någon kontakt alls. För att tillgodose medborgarnas behov av service men också av säkerhet behöver befintliga statliga verksamheter anställa mer personal.

Polisen behöver anställa fler men också utveckla en del av organisationen och öppna kontor på fler platser. Järnvägens underhåll är eftersatt och vilket många resenärer fått erfara när tågen är försenade och avgångar ställs in. På ganska kort tid har säkerhetsläget förändrats för Sverige. Vi behöver utveckla vårt försvar och anställa fler i försvaret. Andra verksamheter som behöver anställa mer statlig personal är Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Om regeringen, precis som ST, vill att det ska finns statlig verksamhet i hela landet och stärka människors förtroende för staten så finns det en annan väg att välja. I stället för att utlokalisera befintliga myndigheter från storstaden så bör regeringen satsa på att nyanställa i de som finns runt om i landet. Det finns ett behov av att anställa statlig personal och utveckla befintliga statliga verksamheter. Om regeringen väljer den vägen så behöver kvaliteten i verksamheterna inte stryka på foten och hänsyn tas till medborgarnas behov inte bara av jobb utan också av stöd, service och säkerhet. Det skulle stärka medborgarnas tillit och förtroende för staten.

Britta Lejon
ordförande i Fackförbundet ST

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444