Ett enigt konstitutionsutskott (KU) gör verklighet av STs förslag!

Press
Ett enigt konstitutionsutskott (KU) föreslår att en introduktionsutbildning införs för statligt anställda:

- Detta är mycket glädjande, säger STs ordförande Britta Lejon.

 - Att arbeta inom staten är att arbeta på medborgarnas uppdrag. Det är ett unikt uppdrag som kräver en särskild kompetens. Därför har ST länge drivit kravet på att en obligatorisk utbildning för statligt anställda införs, fortsätter Britta Lejon.

Utskottet skriver också att regeringen bör se över och utöka straffansvaret för offentliga tjänstemän som begår tjänstefel:  

 - Detta ansvar finns redan idag inskrivet i lag och är fullt tillräckligt. Det som behövs är en bättre tillämpning av befintlig lag och eventuellt en större kontroll av myndigheternas verksamhet och myndighetsutövning. Det behövs också ett större fokus på ledarskapet i statlig sektor, avslutar Britta Lejon.

Fakta:

KU föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om en introduktionsutbildning för statligt anställda.

Både under den förra och den nuvarande mandatperioden har åtgärder gjorts för att förbättra den statliga förvaltningskulturen och KU ser positivt på det arbete som pågår. Utskottet vill framhålla hur viktigt det är att statligt anställda har goda kunskaper om den statliga värdegrunden och de grundläggande regler som gäller i statsförvaltningen, som till exempel bestämmelser om offentlighet och sekretess. Utskottet anser därför att en introduktionsutbildning för statligt anställda ska införas och föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om detta till regeringen.

Press

Vi vill ha en statstjänstemanna-utbildning

Idag skriver Britta Lejon på DN-debatt om vikten av att öka tilliten i samhället. Vi kan i Medieakademins förtroendebarometer se att allmänhetens förtroende sjunker för flera viktiga myndigheter. En förutsättning för hög tillit är att våra gemensamma institutioner fungerar väl.