5000 jobbchanser i Östergötland

Debatt
I dag besöker jag Linköping för att träffa landshövdingen i Östergötland och personalen på Länsstyrelsen. Jag vill prata om de utmaningar som arbetsmarknaden i Östergötland står inför och vilken betydelse en väl fungerande statlig sektor har för fler jobb och tillväxt.

ST, som är det största fackförbundet i staten, har undersökt det kommande rekryteringsbehovet och presenterar i dag en ny rapport ”Framtidsjobb i Östergötland”. Vår prognos visar att det kan skapas nästan 5 400 statliga jobb i Östergötland under en femårsperiod. Men det finns risk för att delar av jobben hamnar i storstadsregionerna där behoven av nyrekrytering är som störst. Över 3 000 jobbchanser riskerar att förloras om inte de statliga arbetsgivarna i Östergötland förmår att konkurrera om arbetskraften.

 De många jobbchanserna beror på stora pensionsavgångar, att anställda byter jobb och att staten får nya arbetsuppgifter efter politiska beslut. Vår rapport visar också att staten behöver vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna konkurrera om arbetskraften med andra sektorer.

Vi har ställt fördjupande frågor till statlig arbetsgivare som finns representerade i Östergötland. En majoritet, åtta av tio säger att de vill rekrytera nya medarbetare med högskoleutbildning. Yrken och kompetenser som efterfrågas är jurister, kvalificerade handläggare, specialister av olika slag, IT-experter och beteendevetare.

Att kvalificerad handläggning, utredningsverksamhet och specialistfunktioner koncentreras till storstäderna är ingen bra utveckling för demokrati och rättssäkerhet. ST vill se en statlig närvaro i hela landet. För Östergötland handlar det om att kunna locka till sig unga och välutbildade, att kunna erbjuda dem som flyttar tillbaka efter studier på annan ort utvecklande arbetsuppgifter, både kvinnor och män. Vi vet sedan tidigare undersökningar att unga har höga krav på att arbetsgivare ska kunna erbjuda personlig utveckling, bra lönepolitik och goda karriärmöjligheter. Statliga arbetsgivare i Östergötland behöver även se över karriärvägar, investera i kompetensutveckling och i god arbetsmiljö.

ST förespråkar öppna karriärvägar. Anställda ska veta när en ny tillsättning är aktuell, urvalsprocesser ska vara öppna och kända. Vi vill också att alla nyanställda genomgår ett obligatoriskt introduktionsprogram.

Vi vill att redan anställda medarbetare och chefer regelbundet får vidareutbildning om statstjänstemannarollen. Nästan var fjärde som arbetar inom staten är visstidsanställd. Vi kräver att fasta anställningar blir norm för arbetsuppgifter som är permanenta. Vi vill också att staten upphör med att använda bemanningsföretag för kärnuppgifter tills dess att det finns en tydlig definition av vad myndighetsutövning är.

Alla som arbetar i en skattefinansierad verksamhet ska kunna larma om brister i verksamheten utan att riskera repressalier. ST kräver en utökad lagstiftning så att också anställda i statliga bolag omfattas av meddelarskydd. De som har valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag måste få använda hela sin kompetens. En väl fungerande statlig verksamhet skapar jobb, tillväxt och välfärd i såväl Östergötland som i hela Sverige.

Britta Lejon
Förbundsordförande Fackförbundet ST