Råd till förtroendevalda vid omlokalisering

En omlokalisering av en arbetsplats är en dramatisk och svår händelse för arbetsplatsen. Här finns några råd till dig som är förtroendevald

Att tänka på för lokala facket/förtroendevalda vid omlokalisering av myndigheten

 • Ta kontakt med avdelningsombudsman för informationsöverföring
 • Planera snabbt in ett medlemsmöte för att informera medlemmarna om vad vi vet och vilket stöd vi kan ge. Ta gärna stöd av avdelningsombudsmannen för planeringen och eventuellt genomförande.
 • Ta snabbt kontakt med ledningen/beslutfattare för omlokaliseringen och börja jobba med en plan för hur den kommer ske och den omställning det kan innebära för verksamheten och arbetstagarna.
 • Informera medlemmarna kontinuerligt under processen. Håll möten så ofta det går och är relevant.
 • Vid dialogen med arbetsgivaren föreslå att parterna upprättar ett avtal om omlokalisering. Innehållet i avtalet får avgöras utifrån varje myndighets speciella förutsättningar men i dialogen med arbetsgivaren bör frågor som underlättar flytten av verksamheten och medarbetare diskuteras.
 • För att säkerställa den fortsatta driften av verksamheten behöver parterna diskutera personalförsörjningen och de eventuella åtgärder som kommer att krävas där. Diskutera med arbetsgivaren hur de tänker lösa behoven, både på kort sikt och på lång sikt. Diskutera, till exempel, möjlighet att starta traineeutbildning och mentorsverksamhet i god tid före flytten och även över flytten.

Följande frågor är exempel som kan tas upp för att lösa medarbetarens behov: 

 • distansarbete,
 • anpassade arbetstider,
 • pendlingstillägg,
 • logiersättning,
 • flyttersättning för arbetstagare och eventuellt medföljande,
 • kompetensförsörjningen,
 • övrigt

Lokala omställningsmedel kan vara ett sätt att bidra till att underlätta för övergången. Fundera på om det finns ingångar för att använda en del av omställningsmedlen för att därigenom trygga anställningar.

Börja i tid

Sammanfattningsvis kan vi inte nog understryka vikten av tidig och konstruktiv dialog med arbetsgivaren i hur ni som lokala parter kan hjälpas åt för att göra omlokaliseringen så smidig och friktionsfri för alla inblandade parter. Det handlar om att minimera riskerna, säkerställa att verksamheten kan fortsätta med så lite störningar som möjligt samt att ta fram ett åtgärdspaket för de anställda som gör omställningen så attraktiv som möjligt.

Avslutningsvis kan sägas att kunskapsintensiv verksamhet är beroende av att både kunna dra till sig ny kompetens och behålla de specialister som bär upp verksamheten.

Det finns alltid en risk att främst unga och nyckelpersoner försvinner snabbt redan när förslaget om omlokalisering blir känt. Äldre kunniga medarbetare lämnar verksamheten när myndigheten flyttar till den nya orten. Det tar tid att bygga upp ny unik kompetens och det måste finnas grundförutsättningar för att myndigheten ska kunna fortsätta bedriva verksamheten.

En myndighet som i god tid före förändringen startar traineeutbildningar och mentorsverksamhet har större möjlighet att snabbare bli effektiva på den nya orten.

Från tidigare omlokaliseringar vet man att flyttningsbenägenheten bland personalen är låg och att nyrekrytering är tidskrävande och kostar stora pengar. Oberoende av verksamhet och vilka ställningstaganden personalen gör så är det viktigt att vara införstådd med att effektiviteten minskar och kostnaderna ökar under en övergångsperiod. Hur lång den perioden blir är till stor del beroende av hur tidigt myndigheten har möjlighet att starta sitt förberedelsearbete.

Press

Utlokalisera inte, satsa på nya statliga jobb

Statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi har idag berättat att de avser flytta hela eller delar av sju myndigheter från Stockholm till andra delar av landet. Regeringen menar att 500 jobb utlokaliseras.    
Press

Förlust i AD – Vi kräver att lagen ses över

Idag kom Arbetsdomstolens, ADs, dom i målet där Fackförbundet ST och Jusek har stämt staten. Tvisten gäller anställda på Fastighetsmäklarinspektionen och om de ska tvingas följa med verksamheten när den flyttar från Stockholm till Karlstad den 1 december i år.