Det statliga pensionsavtalet

Det statliga pensionsavtalet gäller för dig som arbetar vid myndighet, affärsverk, universitet/högskola eller statsunderstödd stiftelse.

Pensionsavtalet för den statliga sektorn gäller från den 1 januari 2016. Avtalet är uppdelat i två avdelningar. Avdelning I gäller för arbetstagare födda 1988 eller senare. Avdelning II, som motsvarar det tidigare gällande pensionsavtalet PA 03, gäller för dem som är födda 1987 eller tidigare.

För dig som omfattas av Avdelning I, född 1988 eller  senare

Om du fortfarande är statligt anställd när du går i pension består din tjänstepension av:

 • Ålderspension valbar
 • Ålderspension obligatorisk
 • Ålderspension flex
 • Ersättning vid långvarig sjukdom
 • Möjlighet till skydd för efterlevande

Vad är skillnaden mellan de olika formerna av ålderspension?

Avdelning I innebär ett helt s.k. premiebestämt pensionsintjänande när det gäller ålderspensionen. Pensionspremier tjänas in från första anställningsdagen till och med den s.k. LAS-åldern, vilket för närvarande är 68 år. Om både arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om det finns möjlighet till fortsatt pensionsintjänande också för arbetstagare som arbetar kvar efter LAS-åldern.

Ålderspension valbar

Här kan du själv välja placering genom SPV:s valcentral. Om du inte gör något val hamnar pengarna i Kåpans pensioner. Premien är 2,5 procent av den pensionsgrundande lönen upp till ett tak som för månad räknat motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp per år. År 2019 är taket  40 250 kronor per månad. För eventuell inkomst över detta tak är premien 20 procent.

Ålderspension obligatorisk

Placeras i Kåpan pensioner. Premien är 2,0 procent av den pensionsgrundande lönen upp till ett tak som för månad räknat motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp per år.

Ålderspension flex

Placeras också i Kåpans Pensioner Premien är 1,5 procent av hela den kontant utbetalda lönen varje månad. Det innebär att underlaget som premien beräknas på blir lägre vid frånvaro som medför avdrag på lönen.

Läs mer i OFR:s Fakta om PA 16

För dig som omfattas av Avdelning II, född 1987 eller tidigare

Om du fortfarande är statligt anställd när du går i pension består din tjänstepension av:

 • Individuell ålderspension
 • Kompletterande ålderspension

Vissa omfattas också av:

 • Förmånsbestämd ålderspension

Den individuella och den kompletterande ålderspensionen är premiebestämda, till skillnad från den förmånsbestämda ålderspensionen.

Utöver ålderspension omfattar pensionsavtalet PA 03:

 • Ersättning vid långvarig sjukdom
 • Möjlighet till skydd för efterlevande.

Vad är skillnaden mellan premiebestämd och förmånsbestämd?

Premiebestämd pension innebär att det är fastställt hur mycket arbetsgivaren ska betala in i pensionspremier. Pensionens storlek beror sedan på vilken avkastning pengarna ger och vilka förvaltningsavgifter som tas ut.

Med förmånsbestämd pension är det fastställt vilken pension de anställda ska få, oavsett om börsen går upp eller ner. Arbetsgivarens premier sätts då utifrån vad som krävs för att ge denna pension.

  Individuell ålderspension

  Den individuella ålderspensionen tjänar du in från 23 års ålder tills du fyller 65. Den betalas normalt ut från 65 år och livet ut. Du kan ansöka om såväl tidigare som senare utbetalning och du kan själv välja hur du vill placera och förvalta pengarna.

  Kompletterande ålderspension

  Också kompletterande ålderspension tjänas in mellan 23 och 65 års ålder. Den betalas ut under fem år (du kan dock välja annan period än fem år). Utbetalning börjar när du fyller 65 om du inte ansökt om tidigare eller senare uttag.

  Förmånsbestämd ålderspension

  Förmånsbestämd ålderspension omfattar dig som är född före 1973 eller har en inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp (för år 2019 40 250 kronor/månad). Den tjänas in från 28 års ålder.

  Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön de sista fem åren av din anställning (ditt pensionsunderlag), hur många år du varit anställd och vilket år du är född. Observera att om du har lägre pensionsålder än 65 år eller går i pension efter 65 års ålder gäller särskilda beräkningsregler för denna del av din pension.

  Den förmånsbestämda pensionen betalas ut efter ansökan. För att ta ut den måste du sluta din anställning och gå i pension.

  Sjukpension och skydd för efterlevande

  Dessa två delar gäller alla, oavsett när du är född och vilken avdelning av pensionsavtalet du tillhör.

  Sjukpension

  Om du blir sjuk under längre tid kan du ha rätt till sjukpension genom tjänstepensionen PA 16, som komplettering till ersättning från Försäkringskassan.

  Skydd för efterlevande

  Avlider du kan det finnas stöd till efterlevande via pensionsavtalet PA 03. Det kan komma från tjänstegrupplivförsäkringen TGL, från efterlevandepension eller från eventuellt återbetalningsskydd.

  Om du inte är statligt anställd när du går i pension

  Observera att för den som inte är statligt anställd vid pensioneringstidpunkten kan regelsystemet för den statliga pensionen se annorlunda ut.

  Förvaltningen av dina pensionspengar Avdelning I

  De pengar som avsätts för din tjänstepension enligt pensionsavtalet samlas in av partsgemensamma Kåpan Pension. Du som tillhör Avdelning I kan välja att placera din del av pensionen som kallas ”Ålderspension valbar” genom SPV:s valcentral. Den som inte gör något aktivt val får en traditionell pensionsförsäkring i Kåpan Pensioner.

  Läs mer om hur du gör ditt val på SPV:s hemsida

  Förvaltningen av dina pensionspengar Avdelning II

  De pengar som avsätts för din tjänstepension enligt pensionsavtalet PA 16 samlas in av partsgemensamma Kåpan Pension.

  Kåpan Pension förvaltar därtill din kompletterande ålderspension. Kåpan förvaltar även din individuella ålderspension, om du inte väljer en annan förvaltare.

  Den förmånsbestämda ålderspensionen förvaltas av Statens tjänstepensionsverk.

  På Statens tjänstepensionsverks hemsida finns mycket bra information. Till exempel vad som gäller för dig som är nyanställd, slutat din statliga anställning eller blivit uppsagd. Här finns också information om hur du ansöker om pension och vad som händer efter att du ansökt.

  Läs mer om hur du gör ditt val på SPV:s hemsida