På resa

När statliga jobb flyttas

Vi i Fackförbundet ST tycker att det är viktigt att det finns statlig verksamhet i hela landet. Alla medborgare ska ges en god statlig service oavsett var de bor. Regeringen vill flytta statliga jobb från Stockholmsregionen till andra delar av landet. Just nu handlar det om cirka 500 statliga jobb som ska flyttas från flera myndigheter.

Så tycker ST:

 • Vi vill att det ska finnas statlig verksamhet i hela landet så att medborgare får god service.
 • Vi vill att regeringen utvecklar och bygger ut staten. Vi vill att fler medarbetare anställs inom staten så att servicen förbättras.
 • Vi vill se fler medarbetare på t ex Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och på länsstyrelserna.
 • Vi vill att det anställs fler poliser och att det byggs fler polisstationer.
 • Vi vill att infrastrukturen och järnvägen rustas. Vi vill att försvaret utvecklas.
 • Vi vill att nya myndigheter placeras utanför storstadsregionerna – på så vis skapas fler kvalificerade statliga jobb i hela landet.
 • När statliga jobb flyttas behövs noggranna beslutsunderlag. De myndighetsledningar som är berörda ska aktivt delta under hela processen från beslut till genomförande.
 • Vi vill att regeringen avsätter pengar och andra resurser för att flytt av jobb ska ske smidigt och att det ska bli så bra som möjligt för alla inblandade t ex medarbetare och allmänhet/medborgare.

Vi gör:

 • Vi begär förhandling med Arbetsgivarverket i syfte att förbättra villkoren för STs medlemmar som drabbas av regeringens omlokaliseringar. STs medlemmar har rätt till minst lika god trygghet som anställda i privat sektor.

Läs pressmeddelandet

 • Vi träffar politiker, opinionsbildare och forskare för att påverka besluten i vår riktning.
 • Vi tar fram rapporter och underlag, svarar på och ger vår syn på regeringens förslag och på vad statliga utredningar föreslår.
 • Vi arrangerar seminarier, deltar i debatter, opinionsbildar och är aktiv på sociala medier i frågor som berör medlemmar och som handlar om vilka resurser staten behöver för att medborgarna ska få god statlig service.
 • Vi kartlägger och tar fram rapporter om vad som händer på myndigheter när jobb flyttas.

Läs vårt remissvar om landsbygdskommitténs förslag om flytt av jobb

 • STs uppfattning är att staten ska finnas i hela landet. Den statliga verksamheten ska präglas av god kvalitet, hög effektivitet och rättssäkerhet. På så vis upprätthålls medborgarnas förtroende för staten. Det bidrar till att hela Sverige håller ihop.
 • Sverige behöver fler poliser och fler polisstationer på fler platser. Försvaret behöver utvecklas och det behövs också fler nya medarbetare på de myndigheter som medborgarna har mycket och ofta kontakt med i sin vardag. Infrastrukturen är kraftigt eftersatt och behöver rustas upp. ST anser därför att regeringen i första hand ska rusta och bygga vidare på redan befintlig statlig verksamhet ute i landet, istället för att flytta 10 000 statliga jobb från Stockholmsregionen såsom landsbygdskommittén föreslår. Erfarenheter från när flytt av statliga jobb tidigare har skett, visar att detta både är dyrt och medför brister i kvaliteten under en övergångsperiod.
 • Ett självklart villkor om statliga jobb ska kunna flyttas är att regeringen bidrar till en snabb och smidig omställning och avsätter ekonomiska resurser för detta.
 • ST menar att det är möjligt att skapa fler kvalificerade statliga jobb utanför storstadsregionerna genom att förlägga nya myndigheter dit.
 • I likhet med kommittén anser ST att företag och boende i landsbygderna måste ha tillgång till digital infrastruktur med hög överföringskapacitet och god täckningsgrad, men att det är en alltför blygsam målsättning att hela landet ska ha tillgång till detta först år 2025.
 • ST förslår att staten ska samla hela sin IT-infrastruktur hos en aktör, förslagsvis Svenska kraftnät. Det innebär bland annat att Teracom avbolagiseras.
 • ST delar landsbygdskommitténs uppfattning om att avvisa förslag som 2015 års postlagsutredning lagt fram och som innebär en försämring av postservicen i landsbygderna. ST menar bland annat att postutredningens förslag hotar femdagarsutdelningen. Om förslagen genomförs kommer de att innebära försämrade möjligheter att bo och verka på landsbygden.
Press

Ny rapport: Vad händer på myndigheten när jobben flyttas?

Regeringen har beslutat om att flytta flera myndigheter och tusentals statliga jobb från Stockholm till andra orter. Fackförbundet ST, anser att statlig service behövs i hela landet men ifrågasätter om flytt av redan befintliga jobb är den bästa metoden? Efter en dom i Arbetsdomstolen i höstas står det klart att om de statligt anställda inte kan flytta med till den nya orten måste de säga upp sig själva, vilket får konsekvenser både för den enskilde och för verksamheten.
Nyhet
Utlokalisering av myndigheter är fel väg

Utlokalisering av myndigheter är fel väg

Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, uttalar sig idag på Svt Opinion om regeringens planer på att, helt eller delvis,utlokalisera sju myndigheter från Stockholm. Detta är fel väg att gå, säger Britta Lejon.
Press

Bygg ut statlig verksamhet istället för att flytta på jobb

Fackförbundet ST har svarat på den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande. Kommitténs huvudförslag är att flytta 10 000 jobb från Stockholmsregionen till andra delar av landet
Nyhet

Säkra anställningstryggheten

En avdelning inom ST har nu lyckats få till ändringar i de anställdas anställningsavtal som tydliggör och begränsar den geografiska arbetsskyldigheten.