ST om utlokalisering av statliga myndigheter

Vi i Fackförbundet ST tycker att det är viktigt att det finns statlig verksamhet i hela landet. Medborgare ska få bra service, oavsett var i landet de bor. Just nu är flyttning av statliga jobb från en ort till en annan aktuellet eftersom regeringen har sagt att den vill genomföra det. Även den parlamentariska landsbygdskommittén föreslår att 10 000 jobb ska flyttas.

ST tycker

 • Det ska finnas statlig service i hela landet
 • Satsa mer på att utveckla det som redan finns i form av exempelvis Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Länsstyrelser. Våra medlemmar behöver få fler kollegor. Anställ fler poliser och bygg flera polisstationer. Rusta infrastrukturen och järnvägen, utveckla försvaret.
 • Nya myndigheter ska placeras utanför storstadsregionerna – på så vis skapas fler kvalificerade statliga jobb i hela landet.
 • Om jobb ska flyttas så behövs noggranna beslutsunderlag. Regeringen måste avsätta pengar och andra resurser så att det kan ske smidigt.

Vi gör

 • Vi ordnar seminarier, svarar på remisser och diskuterar de olika möjligheterna som finns med att styra statlig verksamhet
 • Vi träffar politiker och delger de erfarenheter som vi har samlat på oss från tidigare stora flytt av statliga jobb.
 • Vi följer kunskapsutvecklingen och tar del av vad andra tycker och tänker
 • Vi har tagit fram en rapport som analyserar statens förutsättningar

I media – ST tycker om flytt av statliga jobb

DN-debatt

Tidningen Arbetet

Tidningen Publikt

Läs vårt remissvar om landsbygdskommitténs förslag

 • STs uppfattning är att staten ska finnas i hela landet. Den statliga verksamheten ska präglas av god kvalitet, hög effektivitet och rättssäkerhet. På så vis upprätthålls medborgarnas förtroende för staten. Det bidrar till att hela Sverige håller ihop.
 • Sverige behöver fler poliser och fler polisstationer på fler platser. Försvaret behöver utvecklas och det behövs också fler nya medarbetare på de myndigheter som medborgarna har mycket och ofta kontakt med i sin vardag. Infrastrukturen är kraftigt eftersatt och behöver rustas upp. ST anser därför att regeringen i första hand ska rusta och bygga vidare på redan befintlig statlig verksamhet ute i landet, istället för att flytta 10 000 statliga jobb från Stockholmsregionen såsom landsbygdskommittén föreslår. Erfarenheter från när flytt av statliga jobb tidigare har skett, visar att detta både är dyrt och medför brister i kvaliteten under en övergångsperiod.
 • Ett självklart villkor om statliga jobb ska kunna flyttas är att regeringen bidrar till en snabb och smidig omställning och avsätter ekonomiska resurser för  detta-.
 • ST menar att det är möjligt att skapa fler kvalificerade statliga jobb utanför storstadsregionerna genom att förlägga nya myndigheter dit.
 • I likhet med kommittén anser ST att företag och boende i landsbygderna måste ha tillgång till digital infrastruktur med hög överföringskapacitet och god täckningsgrad, men att det är en alltför blygsam målsättning att hela landet ska ha tillgång till detta först år 2025.
 • ST förslår att staten ska samla hela sin IT-infrastruktur hos en aktör, förslagsvis Svenska kraftnät. Det innebär bland annat att Teracom avbolagiseras.
 • ST delar landsbygdskommitténs uppfattning om att avvisa förslag som 2015 års postlagsutredning lagt fram och som innebär en försämring av postservicen i landsbygderna. ST menar bland annat att postutredningens förslag hotar femdagarsutdelningen. Om förslagen genomförs kommer de att innebära försämrade möjligheter att bo och verka på landsbygden.
Press

Bygg ut statlig verksamhet istället för att flytta på jobb

Fackförbundet ST har svarat på den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande. Kommitténs huvudförslag är att flytta 10 000 jobb från Stockholmsregionen till andra delar av landet