Arbetsmiljö och hbtqi

Det ska vara en självklarhet att alla känner sig inkluderade och slippa diskriminering på sin arbetsplats. Därför är hbtqi-frågor i allra högsta grad arbetsmiljöfrågor – det handlar ju om att kunna få verka på arbetsplatsen på lika villkor.

Att bli diskriminerad på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjudet i lagen. Ändå upplever många homosexuella, bisexuella och transpersoner att de inte kan vara öppna på sin arbetsplats. Forskning visar att hbtqi-personers sociala hälsa, bland annat inom yrkeslivet, generellt är sämre på grund av risken att utsättas för repressalier, trakasserier och en dålig jargong. 

Heteronormen, vad är det?

Hos många människor finns ett förutfattat antagande, en norm, om att samhället har heterosexualitet som norm för människors sexualitet. Vårt heteronormativa samhälle, där även arbetslivet ingår, stigmatiserar hbtqi-personer och påverkar den sociala hälsan och det egna psykiska välbefinnandet. 

Hbtqi – en del av diskrimineringslagen

Arbetsgivaren ska aktivt arbeta med aktiva åtgärder som finns reglerade i diskrimineringslagen och går ut på att ha ett förebyggande arbete mot diskriminering och där samtliga diskrimineringsgrunder innefattas: 

  • kön
  • könsidentitet eller könsuttryck
  • etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Detta är tydliga krav som finns både i diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen, att arbetsgivaren måste vidta förebyggande åtgärder i syfte att skapa arbetsplatser som är fria från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Det handlar både om den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Detta ska ske i samverkan med de fackliga representanterna. 

Det är viktigt att inkludera alla diskrimineringsgrunder när man jobbar med systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga och förhindra alla former av diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. 

Stöd från ST

Vid diskriminering 

Förbundets ombudsmän och jurister är experter på de avtal och lagar som gäller för dig som jobbar inom statlig verksamhet. Facket finns till för dig som medlem, vi kan dina rättigheter och företräder dig om du till exempel blir diskriminerad. 

Om du upplever att du blivit utsatt för diskriminering ska du tala med ditt lokala fack som då kan göra en utredning. Utredning ska göras med utgångspunkt från Diskrimineringslagens regelverk. Om det lokala facket anser att det har begåtts ett brott mot lagen kan de med hjälp av förbundet driva en diskrimineringstvist. 

Om facket däremot inte finner att det finns grund för att driva en tvist eller bedömer att det inte går att nå framgång genom att driva en tvist har du möjlighet att göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller driva ärendet på egen hand via allmän domstol. Det är då viktigt att komma ihåg att det finns preskriptionsregler i lagen. För den som gör anmälan till DO eller driver ärendet själv finns det en förlängd tidsfrist om två månader, utöver den tidsfrist som gäller för facket. 

Nyhet

10 tips för att ”smygträna” på jobbet

I vårt förra medlemsbrev arrangerade vi en tävling där vi frågade hur ni ”smygtränar” på jobbet. Tack för alla era smarta tips! Här är de vinnande bidragen som du kanske kan ta med som inspiration till din arbetsplats.