Arbetsmiljö och HBTQ

Det borde vara en självklarhet att alla ska känna sig inkluderade och slippa diskriminering på sin arbetsplats. Därför är HBTQ-frågor är i allra högsta grad arbetsmiljöfrågor – det handlar ju om att kunna få verka på arbetsplatsen på lika villkor.

Att bli diskriminerad på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjudet i lagen. Ändå upplever många homosexuella, bisexuella och transpersoner att de inte kan vara öppna på sin arbetsplats. Forskning visar att HBTQ-personers sociala hälsa, bland annat inom yrkeslivet, generellt är sämre på grund av risken att utsättas för repressalier, trakasserier och en unken jargong.

Heteronormen, vad är det?

Hos många finns ett förutfattat antagande, en norm, om att alla är heterosexuella tills motsatsen bevisats. Detta får konsekvenser att HBTQ-personer behöver ”komma ut” eller förväntas vara på ett visst sätt för att passa in i bilden av hur en HBTQ-person bör vara. Vårt heteronormativa samhälle, där även arbetslivet ingår, stigmatiserar HBTQ-personer och påverkar den sociala hälsan och det egna psykiska välbefinnandet. 

HBTQ i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Detta går att komma åt genom att medvetet arbeta med frågorna inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Alla arbetsgivare måste ha ett förebyggande arbete mot diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning.

Det ska ske i samverkan med de fackliga representanterna, förslagsvis inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Även om diskrimineringslagens krav inte omfattar de övriga skyddade diskrimineringsgrunderna (könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) är det relevant och viktigt att inkludera dessa diskrimineringsgrunder när man jobbar med systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga och förhindra alla former av diskriminering på arbetsplatsen. 

Vad kan jag göra på min arbetsplats?

Fackförbundet ST erbjuder lunchseminarium på våra statliga arbetsplatser på temat ”Likabehandlande arbetsplats” som en kickstart för att börja arbeta med likabehandlingsfrågor på jobbet. Mer information finns under Stöd från ST. 

Diskrimineringsombudsmannen erbjuder handledning, materialstöd, utbildningar och checklistor för fackliga representanter och arbetsgivarparter vad gäller förebyggande arbete. Här hittar du allt samlat.

Tre tips för en schysstare arbetsplats

  • Skratta inte med i homo, bi- eller transfobiska skämt. Att ”kunna skämta om allt” och ha ”högt i tak” innebär ofta att skämten är på någons bekostnad och att någon riskerar att exkluderas. 
  • Använd gärna könsneutrala ord som sambo och partner istället för att utgå från att alla är heterosexuella på arbetsplatsen.
  • Boka en lunchworkshop för att identifiera vilka normer som finns på arbetsplatsen och på det sättet kickstarta ett förändringsarbete.
 
Nyhet

10 tips för att ”smygträna” på jobbet

I vårt förra medlemsbrev arrangerade vi en tävling där vi frågade hur ni ”smygtränar” på jobbet. Tack för alla era smarta tips! Här är de vinnande bidragen som du kanske kan ta med som inspiration till din arbetsplats.