Person med ångest i kontorsmiljö

5 tips för att förhindra mobbning

Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga och motverka mobbning och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Här är fem tips på vad du som ledare kan göra för att skapa en miljö där ingen hamnar utanför. 

Se till att din ledningskommunikation är transparent

Ta fram transparanta rutiner gällande information från ledningsgruppen så att dina medarbetare förstår ledningens avsikt med olika beslut.

Tydlig information gör att både negativa tolkningar och ryktesspridning minskar.

Skapa en sund kultur på arbetsplatsen

Uppmuntra dina medarbetare att acceptera olika åsikter och att man kan vara oenig i en sakfråga, utan att det leder till personangrepp eller förminskning av andras argument. Föregå själv med gott exempel.

Utforma ett inkluderande arbetsklimat 

Arbeta aktivt för att få ett inkluderande arbetsklimat, där det är accepterat att människor är olika, har olika åsikter, förmågor, hälsa, kompetens, bakgrund och arbetskapacitet.

Ta fram en policy mot kränkande särbehandling

Jobba fram en policy med rutiner för hur kränkande särbehandling ska förebyggas och hur det ska hanteras om det uppstår.

Rutinerna ska vara tydliga och lätta att följa så det finns minimalt med utrymme för olika tolkningar, vilket kan leda till ytterligare negativ särbehandling.

Förebygg och undvik långvariga stressituationer 

De sänker på toleransnivån gentemot omgivningen och försämrar relationerna på arbetsplatsen.